بازی کودکان آینده ی آنان را می سازد ؟ اگر قرار باشد همه ی بچه ها بازی کنند چه بازی هایی مفیدتر است ؟ در این میان تکلیف بچه هایی که تحت مراقبت شدید خانواده هستند و نمی توانند بازی ...