کودک درون به طور ناخودآگاه به سمت سرخوشی و سرزندگی تمایل دارد و تلاش او بر این است تا با وجود ما همراه شده و احساسات واقعی را به ما نشان دهد. این کودک همراه با ما رشد کرده و ...