بر اساس شواهد و مدارک رسمی جدیدی که اخیرا در اختیار ما قرار داده شده است، ظاهرا به نظر می‌رسد که ساعت هوشمند افسانه‌ای پیش روی شرکت وان پلاس دیگر برای مدت چندان زیادی ما را منتظر نخواهد گذاشت و ...