زبان ها در طول تاریخ بارها دستخوش تغییر و تحول شده اند. برخی از زبان هایی که در طول تاریخ شکل گرفته و مدتی زنده بوده اند، جان باخته و جای خود را به زبان هایی دیگر داده اند. تغییر ...