شاید برای شما هم جالب باشید که بدانید شما از همه پتانسیل اینترنت استفاده نمی‌کنید. در واقع وقتی شما در اینترنت جست و جو می‌کنید و وقت می‌گذرانید شما فقط قادر به دیدن بخش کمی از این دنیای بزرگ هستید. ...