در تاریخ اکثر ادیان جهان قدم زدن یک آدم فضایی بر روی سطح زمین اگر نه غیرممکن، حداقل بسیار عجیب به نظر می‌رسد. پیشامدهای غیرمعمول کلیدی برای تمام اتفاقات مهم هستند و طرفداران هر دو گروه ( دوستداران فضا و ...