سینما یا همان پرده جادویی که حالا علاوه بر یک تفریح برای مردم به یکی از صنعت های بزرگ در دنیا تبدیل شده است. شاید بتوان امروزه سینما را به  عنوان یک رسانه دیداری و شنیداری قلمداد کرد که به ...