در معرض خطر بودن به معنای تهدید یا در نزدیکی خطر انقراض قرار گرفتن است. زمانی که گونه‌ای از حیوان به خطر می‌افتد،یعنی آن‌ها به سرعت در حال ناپدید شدن هستند. یا جمعیت آن‌ها بسیار کوچک و کوچک‌تر می‌شود، نه ...