جلسه سوم آموزش سینما در آموزش قبلی با انواع فیلمنامه و ویژگی های آن آشنا شیدم حال پس از آماده شدن فیلمنامه نوبت به ساخت فیلم می رسد برای تولید فیلم باید مراحلی طی شود تولید هر فیلم اعم از ...