صحنه ای دور از دسترس مخاطب، اتاقی مجزا و اتفاقاتی نادر که فقط در این اتاق دور از دسترس امکان رخ دادن دارند؛ اتفاقاتی مانند سفر در زمان و حرف زدن کشورها و جغرافیا در قالب یک انسان. این اتفاقات ...