پرونده نمایش سرود صد هزار افلیای عاشق «رضا موسوی»، یکی از اعضای خانه تئاتر، موسس و سرپرست گروه تئاتر «هوم» است. او سابقه ی حضور در گروه تئاتر «گارجنیدزه» ی لهستان به سرپرستی « ولادمیر استانیفسکی»، دستیار کارگردان بزرگ تئاتر، ...