«ونسانِ دوست داشتنی» که همچنین در برخی از منابع با عنوان «دوستدار تو، ونسان» ترجمه شده است؛ نام انیمیشنی بلند و مفتخر به دریافت جوایز متعدد و معتبری است که به عنوان اولین فیلم تمام نقاشی شده جهان شناخته می ...