نقاشی گویاترین کلام    یک داستان از نقاشی برایتان بگویم : “زئوس” و “پاراسیو” از معروف ترین نقاشان یونان باستان بودند و رقیب یکدیگر محسوب می شدند. آنها در یک مسابقه ی نقاشی که در حضور مردم برگزار شد شرکت ...

ونسان ونگوگ هنرمند هلندی سبک پست امپرسیونیسم یا پسادریافتگرایی، نقاش نامی که پس از مرگش مشهور شد و در دوران حیات به‌اندازه‌ای فقیر بود که برای خرید رنگ و بوم منت‌های خانواده و برادر بزرگ‌ترش را بر دوش داشت. با ...