پیشرفت های انجام شده در باتری ها در سال های اخیر یکی از موضوعات مهمی است که باعث افزایش بهره وری خودروی های برقی و اقبال شرکت ها به منظور تولید خودروی های الکترونیکی شده است. در این میان هزاران ...