در مورد مقوله گوشت خواری و گیاهخواری نگرش‌های متفاوتی وجود دارد. هر کدام از افرادی که در این دو دسته قرار دارند نظرات و ایدئولوژی‌های خاصی درباره روش تغذیه خود دارند. براساس تحقیقات انجام گرفته رژیم‌های گیاهخواری فواید بیشماری برای ...