اندیشه معماری مینیمال سبک مینیمال یا حداقل گرایی (Minimalism)  یک مکتب هنری است که در تمامی هنرها از جمله “معماری” ریشه دوانده است. به طور کلی “مینیمالیسم هنری” به معنای نمایان کردن حقیقت هر چیز است. ادامه ی این مکتب ...