در مقاله قبل در مورد سلسلسه پیشدادیان در شاهنامه صحبت کردیم و یک به یک با پادشاهان پیشدادی و با وقایعی که در زمان سلطنت آنها روی داد آشنا شدیم. گفتیم که پس از فرمانروایی گرشاسب، دوره پیشدادی تمام می‌شود ...