وقت آن رسیده که بازدید کنندگان اهل زمین خودشان را برای یک سواری بی نظیر آماده کنند. بزرگترین پارک و منطقه ای که تا به حال در دیزنی لند ساخته شده، همین پارک جنگ ستارگان یا همان Star Wars است ...