امروزه همه ی مقدمات سفر را از پشت صفحه ای هوشمند انجام می دهیم و عصر تازه این امکان را به وفور در اختیار ما قرار داده است. تئوری آسان سازی و ساندویچی شدن همه چیز، بازیگران اصلی این داستان ...