فیلم «جان دار» اولین ساخته ی سینمایی «حسین امیری دوماری» و «پدرام پورامیری» است که فیلمنامه ی آن را نیز با هم و به یاری «محمد داوودی» نگاشته اند. جان دار داستان خانواده ای به ظاهر خوشبخت است که ...