مادر مارلون به الکل اعتیاد داشت و او همیشه نگران بود که خبر گم شدن یا دستگیر شدن مادرش توسط پلیس را به خانواده بدهند. در سنین کودکی مارلون همراه خانواده‌اش به ایالت ایلینوی نقل مکان کردند و در همین ...