«آفاق»، زنی چهل و پنج ساله و صاحب مزون است که با «شاهین» ازدواج کرده، شاهین پانزده سال از آفاق کوچکتر است. آفاق دختر جوانی به نام «پری» و کارگری به نام «حامد» دارد. آنها در پشت درهای بسته مزون ...