در برنامه ی جدید پنتاگون حشراتی ناقل نوعی ویروس می شوند که ادعا شده است می توانند با انتقال به محصولات غذایی، امنیت آن ها را تامین سازند. اما دانشمندان معتقد هستند که برنامه ی پنتاگون برای تجهیز کردن این ...