پست‌مدرنیسم در عکاسی با نقد ساختارگرایانه و پساساختارگرایانه در حوزه زبان‌شناسی برابر شد. پست‌مدرنیسم تحت تأثیر نوشته‌های ژان بودریار، هرگونه ارتباط مستقیم بین دال و امر واقعی را برداشت. در این میان تصاویر نقش محوری در فرهنگ تصویری ایفا می‌کنند، ...