کتاب مورد بررسی: دلاواله، پیترو،۱۳۷۰ (۱۳۴۸)، سفرنامه پیترو دلاواله  (قسمت مربوط به ایران)، ترجمه شعاع‌الدین شفا، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی. کتاب حاضر  با نام  سفرنامه پیترو دلاواله، به شرح سفرهای دلاواله، ...