«در جهان معاصر تصویر دیگر بازتاب واقعیت نیست.» این جمله محوریت فیلم «سوءتفاهم» است؛ جمله ای که به مخاطب یادآوری می کند با کارگردانی رو به رو است که فلسفه خوانده است. «احمدرضا معتمدی»، فارغ التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه ...