مهارت نه گفتن یکی از مهارت‌های تمرینی است که هر کسی برای موفقیت و احساس رضایت در زندگی خود، به آن احتیاج دارد. برای این منظور، پیش از هر چیزی بدانید که باید به خاطر خود، نه به خاطر هیچ ...