امروزه توانایی نوشتن و صحبت کردن به زبان‌های مختلف به یکی از مهارت‌های غیرقابل انکار در کشور ما تبدیل شده است به شکلی که والدین از همان نوزادی، کودکانشان را با زبان‌های خارجی مختلف آشنا می‌کنند و یا حتی در ...