نقد فیلم درساژ دختر و پسری نوجوان در حال دویدن در خیابان هستند، به نظر می آید از چیزی فرار می کنند اما کمی بعد خنده ای سرخوشانه سر داده و سوار ماشین می شوند. سر راه، سه نفر از ...