یواال نوح هراری نویسنده کتاب “انسان خدا گونه – تاریخ مختصر آینده، حرفه علمی خود را به عنوان یک محقق جنگهای قرون ‌وسطایی آغاز کرد. نوشته‌های اولیه او عنوانهایی چون “همکاری دوطرفه در قرن چهاردهم و ارتش ادوارد سوم سال ۱۳۴۶ ...