تئاتر و صحنه‌ی اجرا همیشه چیزی فراتر از سینما با همه تکنولوژی‌اش دارد و آن زنده بودن، تپندگی و جزئی از نمایش در حال اجرا بودن است. تئاتر، حضار در سالن را با خود همراه می‌سازد. شما حتی در اجراهای ...