اگر کمی در جریان خبرهای مربوط به خودرو باشید، حتما می دانید که شایعات زیادی درباره آینده تویوتا ۸۶ و سوبارو BRZ در رسانه ها در حال مخابره می باشد. به دنبال این موضوع اخیرا شرکت تویوتا در شعبه آمریکا ...