یک سری از کلمات هستند که وقتی به آن‌ها فکر می‌کنیم، ناخودآگاه یک تعریف یک کلمه‌ای نیز از آن‌ها در ذهنمان به وجود می‌آید. به عنوان مثال: قرمز؟ خون. ابر؟ باران. پسر؟ God of War. انتظار؟ Agent. در ادامه این ...