در بخش نخست، پیش درآمدی از هوش مصنوعی یا AI را مطرح کردیم. درباره هوش مصنوعی صحبت های بسیاری وجود دارد. جان کورنول سعی دارد تا ما را با این ابعاد آشنا کند. ابعادی تازه از تکنولوژی هوش مصنوعی. ابعادی که ...