اپ جدیدی به اسم Here WeGo Maps جایگزین جدید شرکت هوآوی به جای Google Maps شرکت گوگل می‌باشد که این شرکت به خاطر تحریم شدن توسط دولت آمریکا دیگر قادر به استفاده کردن از آن در گوشی‌های جدید و آینده ...

با توجه به این که مدل جدید گوشی‌های شرکت هوآوی به خاطر تحریم شدن این شرکت غول چینی توسط دولت آمریکا تا آینده‌ای دور دست دیگر قادر به استفاده کردن از اپ‌های فرست پارتی شرکت گوگل از قبیل Gmail, YouTube, ...