حتی با وجود این که در طی چند هفته اخیر تعداد زیادی از بازی‌های بزرگ مختلفی که قرار بود در این حوالی عرضه شوند، تاخیر خوردند اما ماه فوریه ۲۰۲۰ هنوز هم پر از عناوین برجسته و مهم زیادی است ...