اگر سال ۲۰۲۰ برای اغلب کسب و کارهای دنیا یک کابوس بزرگ بود، اما حداقل برای یک حوزه منفعت‌های زیادی داشت. در کمال تعجب، این سال به طور کلی برای صنعت PC و به طور ویژه، تبلت ها سال بسیار ...