تاکنون دوچرخه های بسیاری روانه بازار شدند که هریک مشخصه های قابل توجهی داشتند اما هیچ یک را نمی توان مدل های هوشمندی دانست. دوچرخه ها اصولا وسایل نقلیه دوچرخی بوده که خبری از موتور در آنها نیست. دوچرخه یک وسیله ...