امروز Facebook اعلام کرد که Messenger Rooms این قابلیت را به کاربران خواهد داد که نهایتا تا تعداد ۵۰ نفر به برقرار کردن تماس تصویری نامحدود بپردازند. برای کسب اطلاعات و جزئیات تکمیلی بیشتر در این رابطه، همچنان در ادامه ...