قطعا شما هم با ما موافق هستید که فقط یک چیز بدتر از گم کردن گوشی وجود دارد و آن، گم شدن گوشی در هنگامی است که شما تعداد بسیار زیادی اطلاعات و داده‌های شخصی و مهم بر روی آن ...