تلویزیون هوشمند یکی از ابزارهای دیجیتالی بوده که در روز چندین ساعتی را باید در مقابل آن قرار گرفته و به تماشا محتواهای ویدئویی موردنظر خود بپردازیم. گاهی اوقات افراد تمایل پیدا می کنند که پا را فراتر گذاشته و ...