اپ جدیدی به اسم Here WeGo Maps جایگزین جدید شرکت هوآوی به جای Google Maps شرکت گوگل می‌باشد که این شرکت به خاطر تحریم شدن توسط دولت آمریکا دیگر قادر به استفاده کردن از آن در گوشی‌های جدید و آینده ...