معرفی فیلم ۱-Shutter island سفر به هزارتویی تاریک با روشنایی یک کبریت   اگردرتصورتان این است که با دیدن این فیلم به یک نتیجه قطعی خواهید رسید و هرگز ذهن سیالتان به سراغتان نخواهد آمد، اگر فکر می کنید پس ...