سرانجام کمپانی اپل مسیر تبلت‌های خود را مجزا کرده و با ظهور iPad OS به کاربران تبلت این امکان را داد تا در بستری مجزا به فعالیت بپردازند. اگر چه سیستم عامل iPad OS شباهت‌های زیادی به iOS آشنا دارد، ...