بسیاری هستند که مایل نیستند برای خرید تلفن هوشمند هزینه های بزرگی داشته باشند. از این رو سعی می کنند مدل هایی را تهیه کنند که اقتصادی بوده و از مشخصات خوبی بهره می برند. این خبر خوب در سال ...