شرکت مایکروسافت کنفرانس E3 2019 خود را برگزار کرد. کنفرانسی که اگرچه بیشتر عناوین آن ایندی بودند و بازیهای بزرگی را دربرنمی گرفت، اما چندین سورپرایز را داشت تا موردتوجه طرفداران قرار گیرد. بسیاری معتقد بودند که مایکروسافت این کنفرانس ...