همه میدانیم که طرفدار یک سریال بودن چقدر میتواند دشوار و استرس زا باشد. بعد از اتمام هر فصل باید منتظر ساخت فصل بعدی باشیم؛ با این فکر که مبادا فصل بعدی از پس توقعات متعصبانه ی ما بر نیاید! ...