کنفرانس TED مخفف Technology Entertainment Design بوده و همایشی ست که به هیچ دولتی وابستگی نداشته و در سطح خصوصی برگزار می شود. شعار کنفرانس TED شعار همایش TED با عبارت Ideas Worth Spreading، به این معنا که ایده ها ...